Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ Vừa làm vừa học

Danh mục chương trình đào tạo các ngành trình độ Đại học hệ Vừa làm vừa học tại Đại học Thủy lợi

TT Tên ngành Khoa/Trung tâm phụ trách Nội dung chương trình
A Đào tạo 5 năm    
1 Kỹ thuật công trình xây dựng Khoa Công trình Xem chi tiết
2 Kỹ thuật tài nguyên nước Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết
3 Cấp thoát nước Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết
4 Kỹ thuật trắc địa bản đồ Trung tâm Địa tin học Xem chi tiết
5 Quản lý xây dựng Khoa Kinh tế và Quản lý Xem chi tiết
B Đào tạo 4 năm    
6 Kế toán Khoa Kinh tế và Quản lý Xem chi tiết