Các quy chế, quy định về đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học

Văn bản 1: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) (Xem chi tiết)

Văn bản 2: Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy lợi (Ban hành kèm Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTL ngày 09/09/2013) (Xem chi tiết)