Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đinh Thị Lan Phương

(TLU) - Sáng ngày 29/6/2018 tại Room5/K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đinh Thị Lan Phương với đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến lưu huỳnh và kẽm dễ tiêu trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng

Với mục tiêu là làm rõ diễn biến hàm lượng Zndt và S-SO42- trong đất canh tác lúa thuộc nhóm đất phù sa trung tính, ít chua vùng đồng bằng sông Hồng dưới ảnh hưởng của phương pháp tưới tưới tiết kiệm nước. Nghiên cứu ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến lưu huỳnh và kẽm dễ tiêu trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng đã củng cố thêm cơ sở khoa học cho việc khuyến cáo tưới nước tiết kiệm cho lúa, giảm thiểu áp lực tưới trong ngành sản xuất lúa gạo.

NCS Đinh Thị Lan Phương bảo về đề tài

Luận án có ý nghĩa khoa học trong đánh giá và luận giải cơ chế chuyển hóa dinh dưỡng kẽm dễ tiêu và lưu huỳnh trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng ĐBSH do ảnh hưởng của thay đổi lớp nước mặt ruộng theo thời gian từ thiếu khí (ngập thường xuyên) sang thoáng khí (rút nước phơi ruộng).

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở và luận chứng cho các cơ quan chức năng để kiểm soát chế độ nước mặt ruộng nhằm duy trì dinh dưỡng trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông
Hồng. Đồng thời điều chỉnh và tính toán lượng phân bón hợp lí, góp phần giảm chi phí sản xuất lúa và nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước tưới.

Hội đồng bảo vệ LATS của NCS

Tóm tắt những kết luận mới của Luận án:

- Định lượng biến đổi hàm lượng kẽm dễ tiêu và hàm lượng ion sunphat trong môi trường đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông dưới ảnh hưởng của chế độ tưới.

- Xác định mực nước mặt ruộng phù hợp của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước nhằm duy trì dinh dưỡng kẽm và lưu huỳnh trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng

Buổi bảo vệ LATS của NCS có sự tham gia của nhiều nhà khoa học

Thông tin Luận án tiến sĩ: đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến lưu huỳnh và kẽm dễ tiêu trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước

Mã số: 62-58-02-12

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hằng Nga, Trường Đại học Thủy Lợi, Việt Nam

2. GS.TS. Trần Viết Ổn, Trường Đại học Thủy Lợi, Việt Nam

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án 

2. Tóm  tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới  ((Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: tại đây