Triển khai kế hoạch đào tạo K61 Liên thông

Ngày 20/5/2020, Trường Đại học Thủy lợi ban hành Thông báo số 349/TB-ĐHTL về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2019-2020 (tương ứng với học kỳ đầu tiên theo chương trình đào tạo) của sinh viên K61 hệ Liên thông.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY