Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Thị Lan Phương

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Thị Lan Phương

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tưới tiết kiệm nước đến lưu huỳnh và kẽm dễ tiêu trong đất lúa phù sa trung tính ít chua vùng đồng bằng sông Hồng.

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 62 58 02 12

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

                                  GS.TS. Trần Viết Ổn

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án 

2. Tóm  tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới  ((Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây/Portals/0/LATSDinhThiLanPhuong%282018%29.rar