Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Mai Lâm Tuấn

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Mai Lâm Tuấn 

Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn quy mô công trình dẫn dòng thi công trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9580202
Bao gồm:
  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
  3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSMaiLamTuan%282019%29.rar