Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hà Thị Hiền

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hà Thị Hiền 

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi Carbon trong rừng ngập mặn trồng tại vườn Quốc Gia Xuân Thủy.
Chuyên ngành: Môi trường đất và nước
Mã số: 9440303
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt).

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSHaThiHien%282018%29.rar