Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Ngọc Yến

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Ngọc Yến

Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông.

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng

Mã số: 9580211

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Trường

                                                   GS.TSKH. Nguyễn Thanh

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin những đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: /Portals/0/LATSNguyenThiNgocYen%282018%29.rar