Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Vinvilay SAYAPHONE

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Vinvilay SAYAPHONE

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước
Mã số: 9580212
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Chín

                                                   GS.TS. Trần Viết Ổn
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: /Portals/0/LATSVinvilaySayaphone%282018%29.rar