Thông báo Về triển khai kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông, cao đẳng hệ chính quy và đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Bấm vào ĐÂY để xem Thông báo số 74/TB-ĐHTL ngày 03/02/2020 Về triển khai kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông, cao đẳng hệ chính quy và đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Mẫu đơn 1a kèm theo

Mẫu đơn 1b kèm theo

Mẫu đơn 2 kèm theo