Thông báo về tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018 tại Hà Nội

Thông báo lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018 tại Hà Nội như sau: 

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 54 trở về sau hệ đại học chính quy.

2. Thời gian thi: ngày 19 và 20/05/2018

3. Kế hoạch đăng ký thi:

 - Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn.

 - Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 23/04/2018 - 26/04/2018.

Xem chi tiết thông báo.

Sinh viên ôn tập theo ngân hàng đề thi: xem chi tiết