Thông báo điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2 (từ 11/5 đến 30/8/2020) năm học 2019-2020

Để chuẩn bị kế hoạch quay trở lại trường học tập ngày 11/5/2020 của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, Nhà trường ban hành thông báo số 297/TB-ĐHTL ngày 05/5/2020 về điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2 năm học 2019-2020 (cả học kỳ chính và học kỳ song song, học kỳ hè).

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY.