Quyết định tốt nghiệp đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020

Trường Đại học Thủy lợi ban hành Quyết định số 237/QĐ-ĐHTL về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020

Xem chi tiết Quyết định

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2019-2020 tại Hà Nội : Xem chi tiết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2019-2020 tại Cơ sở 2 : Xem chi tiết