Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông

Ngày 8/11/2018 vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Yến

Với đề tài “Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông”, Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580211. Đề tài do PGS.TS. Bùi Văn Trường và GS.TSKH. Nguyễn Thanh hướng dẫn.

Nội dung chính của đề tài phân tích quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch tại đồng bằng ven biển (ĐBVB) Quảng Nam - Đà Nẵng đang diễn ra nhanh chóng và cần thiết phải phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Mặt khác, do đặc điểm nền đất yếu của nước ta phân bố rộng khắp không chỉ ở đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB), đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn phân bố ở khu vực miền Trung, nhất là ĐBVB Quảng Nam - Đà Nẵng. Do đất yếu có tính nén lún lớn, khả năng thoát nước nhỏ nên nền đắp thường bị lún mạnh và kéo dài, đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp, tốn kém.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến cho biết: “Thực tế xây dựng cho thấy, có rất nhiều công trình bị lún, hư hỏng nặng khi xây dựng trên nền đất yếu là do không đánh giá một cách có hệ thống, đầy đủ và chính xác tính chất cơ lý (TCCL) của đất yếu, cũng như xem xét mối quan hệ giữa đất yếu với các thành tạo đất đá xung quanh, để làm cơ sở khoa học và đề ra các giải pháp xử lý (GPXL) phù hợp. Trong những năm gần đây, ở khu vực nghiên cứu xuất hiện nhiều sự cố công trình, đặc biệt là các tuyến đường xây dựng trên nền đất yếu.

NCS bảo vệ luận án trước hội đồng

Bên cạnh đó, đất yếu ở khu vực là những trầm tích trẻ hiện đại có tuổi Holocen và Pleistocen muộn, được hình thành đa nguồn gốc. Khả năng xây dựng công trình trên nền đất yếu, cũng như việc lựa chọn GPXL phụ thuộc rất lớn vào các TCCL của đất, thành phần vật chất (TPVC) và vị trí tồn tại của đất yếu trong cấu trúc nền. Do đó, nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống về TPVC, TCCL và cấu trúc nền (CTN) đất yếu ở khu vực là hết sức cần thiết, nhằm cung cấp đủ luận cứ khoa học để tính toán thiết kế đường giao thông cũng như cung cấp cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn, đề xuất và tính toán - thiết kế đúng đắn các GPXL nền đường đất yếu. Vì vậy, đề tài luận án "Nghiên cứu tính chất cơ lý nền đất yếu đồng bằng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng phục vụ xây dựng đường giao thông" có tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Chi tiết đề tài, quý vị có thể theo dõi tại đây

Thực hiện: Bình Dương