Ngành nghề và cơ hội việc làm của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời luôn quan tâm đến chất lượng đầu ra cho sinh viên, giúp sinh viên có được những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường.

1. Đào tạo tại Hà Nội (mã trường TLA).

Tổng chỉ tiêu: 2820

TT

Ngành nghề đào tạo

Nôi dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Tại đây

Tại đây

2

Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tại đây

Tại đây

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

5

Quản lý xây dựng

Tại đây

Tại đây

6

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

Tại đây

Tại đây

7

Thuỷ văn học

Tại đây Tại đây

8

Kỹ thuật tài nguyên nước

Tại đây

Tại đây

9

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Tại đây

Tại đây

10

Kỹ thuật Cấp thoát nước

Tại đây

Tại đây

11

Công nghệ sinh học

Tại đây Tại đây

12

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Tại đây

Tại đây

13

Kỹ thuật cơ điện tử

Tại đây

Tại đây

14

Công nghệ chế tạo máy Tại đây Tại đây
15

Kỹ thuật Cơ khí 

   
15.1

Kỹ thuật Cơ khí 1

Tại đây Tại đây
15.2

Kỹ thuật Cơ khí 2 (đào tạo Kỹ sư chất lượng cao, định hướng việc làm tại Nhật Bản)

Tại đây Tại đây

16

Kỹ thuật điện, điện tử

Tại đây

Tại đây

17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tại đây Tại đây

18

Công nghệ thông tin

Tại đây

Tại đây

19

Hệ thống thông tin                 

Tại đây

Tại đây

20

Kỹ thuật phần mềm               

Tại đây

Tại đây

21

Kỹ thuật môi trường

Tại đây

Tại đây

22

Kỹ thuật hóa học                

Tại đây

Tại đây

23

Kinh tế

Tại đây

Tại đây

24

Quản trị kinh doanh

Tại đây

Tại đây

25

Kế toán

Tại đây

Tại đây

26

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

27

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Tại đây

Tại đây

 

2. Đào tạo tại Cơ sở mở rộng Phố Hiến - Hưng Yên (mã trường PHA). Học năm thứ nhất và năm thứ 2 tại Hưng Yên, các năm còn lại học tại Hà Nội.

Tổng chỉ tiêu: 300

TT

Ngành nghề đào tạo

Nội dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Công nghệ thông tin

Tại đây

Tại đây

2

Quản trị kinh doanh

Tại đây

Tại đây

3

Kế toán

Tại đây

Tại đây

 

3. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường TLS).

Tổng chỉ tiêu: 580

TT

Ngành nghề đào tạo

Nội dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Tại đây

Tại đây

2

Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tại đây

Tại đây

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

Tại đây

Tại đây

6

Công nghệ thông tin

Tại đây

Tại đây

7

Quản trị kinh doanh

Tại đây

Tại đây

8

Kế toán

Tại đây

Tại đây

9

Kỹ thuật Cấp thoát nước

Tại đây

Tại đây

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: tại đây