Văn bản của Trung ương

Thể loại

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải về

Nghị quyết

26-NQ/TW

19/5/2018

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 Tải về

Nghị quyết

27-NQ/TW

21/5/2018

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 Tải về

Nghị quyết

28-NQ/TW

23/5/2018

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 Tải về