Văn bản của Đảng ủy trường

TT Trích yếu Số hiệu văn bản      Ngày ban hành văn bản Nội dung
1 Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi về khai thác, sử dụng cơ sở Phố Hiến 39-NQ/ĐU27 19/6/2018 Tại đây
2 Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2018-2019 46-NQ/ĐU27 28/8/2018 Tại đây
3 Nghị quyết của Trường Đại học Thủy lợi về điều chỉnh cơ cấu tổ chức 47-NQ/ĐU27 28/8/2018 Tại đây
4 Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi về điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 48-NQ/ĐU277 28/8/2018 Tại đây