Giới thiệu về Đảng bộ Trường

 I. Quá trình thành lập
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Dân tộc Việt Nam (1946-1954) kết thúc thắng lợi, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Dân tộc ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
Do nhu cầu phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã rất chú trọng xây dựng và phát triển lĩnh vực thủy lợi, chủ trương đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi với quy mô lớn để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1958, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chỉ thị tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch và chuẩn bị xây dựng Học viện Thủy lợi.
Tháng 7/1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nghe báo cáo và duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô của Học viện Thủy lợi. Tiếp đó, ngày 15/10/1959 Chính phủ đã ra quyết định thành lập Học viện Thủy lợi gồm ba bộ phận:
- Trường Đại học Thủy lợi
- Trường Trung cấp Thủy lợi
- Viện Nghiên cứu khoa học Thủy lợi
Được sự chuẩn y của Thành ủy Hà Nội và Đảng đoàn Bộ Thủy lợi, trong hai ngày 21, 22 tháng 12 năm 1959 tại Hà Nội đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Thủy lợi lần thứ nhất, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ Học viện Thủy lợi – tiền thân của Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi hiện nay.
Tháng 8/1961, theo chủ trương của Chính phủ, Học viện Thủy lợi tiếp nhận thêm các lớp Trung cấp Điện từ Trường Kỹ thuật I chuyển sang, từ đó gọi là Học viện Thủy lợi – Điện lực.
Ngày 09/05/1963 Bộ Thủy lợi ra Quyết định số 296 QĐ/TL tách Học viện Thủy lợi – Điện lực thành hai đơn vị:
- Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi
- Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi
Đồng thời theo chủ trương của Chính phủ các lớp Trung cấp Điện được chuyển về Bộ Công nghiệp quản lý.
Được sự chuẩn y của Thành ủy Hà Nội và Đảng đoàn Bộ Thủy lợi, Đảng bộ Học viện Thủy lợi – Điện lực được tách ra thành Đảng bộ Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi nửa nhiệm kỳ đã quyết định những vấn đề trong công tác tổ chức và thông qua Đề án công tác của Đảng bộ Trường.
Ngày 28/04/1964 Bộ Thủy lợi ra Quyết định số 351 QĐ/TL tách Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi thành hai đơn vị trực thuộc Bộ:
- Trường Đại học Thủy lợi
- Trường Trung cấp Thủy lợi
Ngày 17/07/1964 Thành ủy Hà Nội ra Quyết định số 347 QĐ/ĐBHN đổi tên Đảng bộ Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi thành Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi với Ban Chấp hành cũ được giữ nguyên và thành lập Đảng bộ Trường Trung cấp Thủy lợi.
Từ đây Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi gánh vác sứ mạng vẻ vang là lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở bậc đại học, sau đại học và công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tài nguyên nước phục vụ cho phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi trong hơn năm mươi năm qua gắn liền với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước giải phóng Miền Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Lịch sử phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi có thể chia thành 4 thời kỳ chính:
1. Thời kỳ 1959-1964: Chặng đường đầu tiên xây dựng và phát triển Đảng bộ Nhà trường.
2. Thời kỳ 1965-1975: Xây dựng và phát triển Đảng bộ Nhà trường trong điều kiện cả nước có chiến tranh.
3. Thời kỳ 1976-1985: Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong giai đoạn mới: đất nước thống nhất, cả nước cùng bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
4. Thời kỳ 1986 - nay: Đảng bộ Trường thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng.
II.  Chức năng nhiệm vụ
Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi là một Đảng bộ cơ sở, hoạt động theo các chức năng, nhiệm vụ được Quy định số 97- QĐ/TW, ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX).
1. Chức năng
Đảng bộ Nhà trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Nhà trường, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, Đảng viên và quàn chúng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.
2. Nhiệm vụ
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng;
- Lãnh đạo công tác tư tưởng;
- Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ;
- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;
- Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.
III. Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi hiện nay
     
1. Loại hình tổ chức
Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội. Ban chấp hành Đảng bộ Khóa 27 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí.
Danh sách Ban chấp hành: TẠI ĐÂY
2. Về số lượng Đảng viên
Tính đến 01/01/2018 toàn Đảng bộ có 673 đảng viên, bao gồm 525 đảng viên là cán bộ viên chức và 148 đảng viên sinh viên.
3. Tổ chức của Đảng Bộ trường
Đảng bộ Nhà trường hiện có 8 Đảng bộ bộ phận:
1. Đảng bộ Công trình;
2. Đảng bộ Kỹ thuật Tài nguyên nước;
3. Đảng bộ Công nghệ thông tin;
4. Đảng bộ Điện - Điện tử;
5. Đảng bộ Kinh tế và Quản lý;
6. Đảng bộ Cơ sở 2;
7. Đảng bộ Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung;
8. Đảng bộ Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thuỷ lợi
Tính đến Quý I năm 2020 Đảng bộ Nhà trường hiện có 55 chi bộ và 8 đảng bộ bộ phận; trong đó có 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, 39 chi bộ trực thuộc 8 đảng bộ bộ phận ở trên
Ngoài Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, có 2 Ban giúp việc Đảng ủy:  
1. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, do đồng chí Trần Viết Ổn làm Chủ nhiệm;
2. Ban Tổ chức, do đồng chí Phạm Thị Nguyệt Nga làm Trưởng ban;
3. Ban Tuyên giáo – Dân vận, do đồng chí Đặng Hương Giang làm Trưởng ban