Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Điều lệ này quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động, chế độ sinh hoạt, thu – chi, quản lý tài chính của Hội Cựu sinh viên trường đại học Thủy lợi.

Hội cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên có liên quan thuộc trường đại học Thủy lợi chịu sự điều chỉnh của Điều lệ này.

Nội dung điều lệ: tại đây