Thông báo Về việc cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS cho sinh viên và gia đình sinh viên

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Số   412           /TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012


THÔNG BÁO

Về việc cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS cho sinh viên và gia đình sinh viên

 


Căn cứ thỏa thuận hợp tác số 0505/TTHT/CMCSOFT ngày 8/5/2012 giữa trường Đại học Thủy lợi và Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC về việc hợp tác cung cấp và sử dụng dịch vụ tin nhắn cung cấp thông tin học tập cho sinh viên, gia đình sinh viên. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 nhà trường sẽ triển khai cung cấp dịch vụ này như sau:

1. Mục đích & nội dung:

- Tạo cầu nối giữa nhà trường và sinh viên/gia đình sinh viên.

- Cung cấp thông tin học tập cho sinh viên/gia đình sinh viên một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bao gồm các nội dung:

+ Lịch học, lịch thi; Kết quả đăng ký học, đăng ký thi;

+ Điểm học tập các môn học;

+ Kết quả đánh giá học tập hàng kỳ, kết quả xử lý học vụ, kết quả rèn luyện;

+ Tình trạng học phí…

2. Hình thức đăng ký:

2.1. Đối với sinh viên đang học:

 Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách sinh viên trong lớp có nguyện vọng sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS (theo mẫu 1) và gửi về phòng CTCT & QLSV (P.106 /A1) trước ngày 30/5/2012.

2.2. Đối với gia đình sinh viên:

 Gia đình sinh viên có nguyện vọng sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS để nhận thông báo của nhà trường về tình hình học tập của sinh viên, đăng ký theo mẫu 2 và nộp tại phòng CTCT & QLSV (P.106 /A1).

3. Các mức kinh phí sử dụng:

TT

MỨC TIỀN NỘP

SỐ LƯỢNG TIN NHẮN

1

50.000 đồng

25

2

100.000 đồng

55

3

150.000 đồng

85

4

200.000 đồng

120

            Vậy Nhà trường thông báo để sinh viên và gia đình sinh viên trong toàn trường biết thực hiện.

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các khoa, CS2, Viện miền Trung, các lớp;
- Lưu VT, CTCT&QLSV.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS Trịnh Minh Thụ
 
Mẫu đăng ký  đối với sinh viên: Tải về 
Mẫu đăng ký đối với gia đình sinh viên: Tải về