Chương Trình Cao Học Quốc Tế Việt - Bỉ

Căn cứ quyết định số 960/QĐ-BGDĐT ngày 19/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Thủy lợi (Việt Nam) và Trường Đại học Liège (Vương Quốc Bỉ) tiếp tục thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Công trình thủy bền vững.
Thông tin chi tiết: