Chương Trình Cao Học Quốc Tế Ngành Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước, Kỹ Thuật Và Quản Lý Vùng Bờ, Và Quản Lý Thiên Tai

Chương trình cao học ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), Kỹ thuật và quản lý tổng hợp vùng bờ (CEM) và Quản lý thiên tai (DM) đƣợc xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cho Đại học Thủy Lợi và Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Chính phủ Hà Lan tài trợ.
 
 
Thông tin chi tiết tại đây: /Portals/0/Brochure 21 01.pdf