Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

TT Tên ngành Chuẩn đầu ra Mô tả chương trình Khung chương trình
A Đào tạo Kỹ sư (4.5 năm)
1 Kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
5 Kỹ thuật xây dựng công trình biển Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
6 Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết Xem chi tiết

Khóa 2016 về trước

- Khóa 2017 về sau

 

7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Xem chi tiết Xem chi tiết

- Khóa 2016 về trước

- Khóa 2017 về sau

8 Kỹ thuật Cấp thoát nước Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
9 Kỹ thuật trắc địa bản đồ Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
10 Kỹ thuật cơ khí Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
11 Kỹ thuật điện điện tử Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
12 Công nghệ thông tin Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
13 Thủy văn học Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
14 Kỹ thuật môi trường Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
15 Kỹ thuật hóa học Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
16 Công nghệ sinh học Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
17 Quản lý xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết

- Khóa 2017 về trước
 

18 Công nghệ chế tạo máy Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
19 Kỹ thuật cơ điện tử Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
20 Kỹ thuật ô tô Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
21 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
B Đào tạo Kỹ sư Chương trình tiên tiến (4.5 năm)
21 Kỹ thuật xây dựng (CTTT) Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
22 Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
C Đào tạo Kỹ sư (4 năm)
23 Hệ thống thông tin Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
24 Kỹ thuật phần mềm Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
D Đào tạo Cử nhân (4 năm)
25 Kinh tế Xem chi tiết Xem chi tiết

- Khóa 2016 về trước

- Khóa 2017 về sau

26 Quản trị kinh doanh Xem chi tiết Xem chi tiết

- Khóa 2017 về trước

- Khóa 2018 về sau

27 Kế toán Xem chi tiết Xem chi tiết

- Khóa 2017 về trước

- Khóa 2018 về sau

E Đào tạo Kỹ sư hệ Liên thông (2.5 năm)
29 Kỹ thuật công trình xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết