Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

TT Tên ngành Tên chuyên ngành Khoa/Trung tâm phụ trách Nội dung
chương trình
A Đào tạo Kỹ sư (4.5 năm)
1 Kỹ thuật công trình xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Địa kỹ thuật và công trình ngầm
Khoa Công trình Xem chi tiết
2 Kỹ thuật công trình thủy  - Kỹ thuật công trình thủy
- Thủy điện và công trình năng lượng
- Công trình cảng đường thủy
Khoa Công trình Xem chi tiết
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ kỹ thuật xây dựng Khoa Công trình Xem chi tiết
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm
- Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay
Khoa Công trình Xem chi tiết
5 Kỹ thuật công trình biển - Kỹ thuật công trình biển
- Quản lý biển và đới bờ
Khoa Kỹ thuật biển Xem chi tiết
6 Kỹ thuật tài nguyên nước - Quản lý hệ thống thủy lợi
- Quy hoạch hệ thống thủy lợi
- Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại
- Thiết kế hệ thống thủy lợi
Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết
7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết
8 Cấp thoát nước Cấp thoát nước Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết
9 Kỹ thuật trắc địa bản đồ Kỹ thuật trắc địa bản đồ Trung tâm Địa tin học Xem chi tiết
10 Kỹ thuật cơ khí - Máy xây dựng
- Cơ khí ô tô
Khoa Cơ khí Xem chi tiết
11 Kỹ thuật điện điện tử - Tự động hóa
- Hệ thống điện
Khoa Năng lượng Xem chi tiết
12 Công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin
- Khoa học máy tính
- Truyền thông và mạng máy tính
- Kỹ thuật phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin Xem chi tiết
13 Thủy văn - Thủy văn và tài nguyên nước
- Quản lý và giảm nhẹ thiên tai
Khoa Thủy văn và tài nguyên nước Xem chi tiết
14 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Khoa Môi trường Xem chi tiết
15 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học Khoa Môi trường Xem chi tiết
16 Quản lý xây dựng Quản lý xây dựng Khoa Kinh tế và Quản lý Xem chi tiết
B Đào tạo Kỹ sư Chương trình tiên tiến (4.5 năm)
17 Kỹ thuật xây dựng (CTTT) Kỹ thuật xây dựng Khoa Công trình Xem chi tiết
18 Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) Kỹ thuật tài nguyên nước Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết
C Đào tạo Kỹ sư (4 năm)
19 Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin Xem chi tiết
20 Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật phần mềm Khoa Công nghệ thông tin Xem chi tiết
D Đào tạo Cử nhân (4 năm)
21 Kinh tế - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế quốc tế
Khoa Kinh tế và Quản lý Xem chi tiết
22 Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị doanh nghiệp
Khoa Kinh tế và Quản lý Xem chi tiết
23 Kế toán - Kế toán xây dựng
- Kế toán doanh nghiệp
Khoa Kinh tế và Quản lý Xem chi tiết
E Đào tạo Cử nhân Cao đẳng (3 năm)
24 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Khoa Công trình Xem chi tiết
F Đào tạo Kỹ sư hệ Liên thông (2.5 năm)
25 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ thuật công trình thủy Khoa Công trình Xem chi tiết