Chiến lược phát triển Nguồn tài chính và Tiền lương

Chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính, khai thác triệt để các nguồn từ đào tạo, nghiên cứu, phục vụ sản xuất và tăng cường thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ. Chủ động tìm nguồn kinh phí ngoài nhà nước, nguồn đầu tư của nước ngoài và của các tổ chức quốc tế. Quản lý tài chính theo cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp.

>> Mục tiêu

Đổi mới phương thức quản lý để tăng cường phát triển, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính, để đảm bảo nâng cao đời sống cho cán bộ và tái sản xuất mở rộng.

>> Giải pháp

Chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính, khai thác triệt để các nguồn từ đào tạo, nghiên cứu, phục vụ sản xuất và tăng cường thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ. Chủ động tìm nguồn kinh phí ngoài nhà nước, nguồn đầu tư của nước ngoài và của các tổ chức quốc tế. Quản lý tài chính theo cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp.

Tăng nguồn thu từ  các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và dịch vụ khác đạt 25% tổng nguồn thu của nhà trường.

Xây dựng cơ chế quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cho các đơn vị và cá nhân trong trường hoạt động hợp tác quốc tế thông qua liên doanh ký kết đề tài nghiên cứu khoa học, dự án  đào tạo cán bộ, đấu thầu để tăng nguồn thu.

Đổi mới cơ chế chính sách, quy định cơ cấu tiền lương đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho cuộc sống gia đình cán bộ, giảng viên kể cả trang trải những chi phí cần thiết cho việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, để công chức toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Có tích lũy cần thiết để phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiệu trưởng được giao quyền quản lý nhà trường về mặt tài chính như một doanh nghiệp, nhà trường được tự chủ về hoạch toán thu chi theo cơ chế; tập trung, dân chủ và minh bạch; vận dụng chính sách: mềm dẻo, thưởng phạt phân minh, công bằng, hợp lý. Tăng cường phân cấp và tính tự chủ cho khoa về mặt tài chính, theo quy định của pháp luật và của trường.