Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực

Kiện toàn tổ chức lại bộ máy của trường theo hướng: thu gọn đầu mối trực thuộc, phân cấp tăng quyền chủ động của các đơn vị. Cán bộ giảng dạy là lực lượng chính để thực hiện 2 nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường: Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học, cần được tuyển chọn và bồi dưỡng một cách nghiêm túc về các mặt: Trình độ chuyên môn, Trình độ sư phạm, Đạo đức tư cách, lòng yêu ngành nghề,…

>> Chiến lược bộ máy tổ chức và nhân sự

Định hướng phát triển

Kiện toàn tổ chức lại bộ máy của trường theo hướng: thu gọn đầu mối trực thuộc, phân cấp tăng quyền chủ động của các đơn vị.

Các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn, Phòng thí nghiệm… được sắp xếp hoặc thành lập lại trên cơ sở các ngành đào tạo cho phù hợp với đặc thù Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Chuyển một số bộ phận hoạt động dịch vụ, khoa học công nghệ sang hoạch toán từng phần hoặc toàn bộ.

Hoàn thiện qui định chức năng, nhiệm vụ, qui chế hoạt động và phối hợp công tác giữa các đơn vị trong trường.

Hoàn thiện xây dựng chức năng nhiệm vụ của các ngạch, vị trí công tác của cán bộ viên chức, làm cơ sở để xác định số lượng biên chế, tiêu chí tuyển chọn và đánh giá.

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của trường Đại học Thủy lợi được trình bày trên hình 2.

>> Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

Cán bộ giảng dạy là lực lượng chính để thực hiện 2 nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường: Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học, cần được tuyển chọn và bồi dưỡng một cách nghiêm túc về các mặt: Trình độ chuyên môn, Trình độ sư phạm, Đạo đức tư cách, lòng yêu ngành nghề,…

Cán bộ nghiên cứu được tuyển chọn theo yêu cầu thành lập các Viện chuyên môn, các Trung tâm.

Cán bộ giảng dạy được chọn và sàng lọc theo quy chế tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên của trường và phấn đấu đạt tiêu chuẩn 1 giảng viên/15 sinh viên.

Bảo đảm trình độ đội ngũ: 55% Thạc sĩ; 40% Tiến sĩ vào giai đoạn hoàn thành chiến lược.

Giải pháp

Tạo vị thế người Thầy trong Nhà trường, trong xã hội.

Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ:

         - Từ các đối tượng sinh viên giỏi, cán bộ khoa học có năng lực và đã qua công tác tại các cơ sở kinh tế xã hội.

         - Xây dựng qui trình bồi dưỡng và thực hiện cơ chế sàng lọc để đảm bảo chất lượng.

         - Có cơ chế chính sách thu hút nhiều chuyên gia giỏi trong và ngoài nước.

- Có cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên đi đào tạo nước ngoài.   

         - Bổ sung nhanh cán bộ giảng dạy có năng lực và có nhiều kinh nghiệm theo cơ chế hợp đồng dài hạn, đặc biệt là những Giáo sư, Phó giáo sư, Nghiên cứu viên đã về hưu có năng lực và sức khỏe, có nguyện vọng tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

- Tăng cường bổ sung và đào tạo các giảng viên thí nghiệm có chất lượng cao

         - Bảo đảm thu nhập, chế độ đãi ngộ và các tiện nghi làm việc, để các giảng viên có thể toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển.

>> Cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ

Cán bộ quản lý là lực lượng quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các mặt hoạt động trong nhà trường. Người cán bộ quản lý phải có phẩm chất đạo đức trong sáng và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách quản lý tiên tiến hiện đại, có tầm nhìn xa, đồng thời biết cụ thể hoá chiến lược bằng những bước đi cụ thể. Cán bộ quản lý được lựa chọn và bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước và quy chế của Nhà trường.

Cán bộ nghiệp vụ là những người được tuyển lựa và bố trí hoạt động trong các bộ phận chuyên môn của Nhà trường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng chức danh theo quy định. Cán bộ nghiệp vụ ngoài yêu cầu thông thạo nghiệp vụ chuyên môn được giao cần  thành thạo tin học văn phòng và giao tiếp được bằng tiếng Anh.   

Phấn đấu đạt tỉ lệ 1 cán bộ quản lý, nghiệp vụ /50 sinh viên

Giải pháp

Đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, năng lực sáng tạo,  tính chuyên nghiệp và có tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Yêu cầu bắt buộc cán bộ nghiệp vụ phải có chứng chỉ nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công đảm nhiệm.

Các phòng, khoa, ban cần có quy hoạch dài hạn, để đào tạo, thử thách và thực hiện cơ chế sàng lọc thông qua đánh giá kết quả công tác hàng năm.

Bảo đảm thu nhập, chế độ đãi ngộ để cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ có thể toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển của nhà trường.

Phải coi việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ là công việc thường xuyên và cần thiết trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.