Chiến lược phát triển Cơ sở vật chất

Phấn đấu xây dựng nhanh cơ sở vật chất của trường Đại học Thủy lợi đạt Tiêu chuẩn Việt Nam.

>> Mục tiêu

Phấn đấu xây dựng nhanh cơ sở vật chất của trường Đại học Thủy lợi đạt Tiêu chuẩn Việt Nam.

>> Giải pháp

Điều chỉnh lại quy hoạch không gian các cơ sở của trường.

Quy hoạch lại các phòng thí nghiệm theo hướng tập trung trang thiết bị, đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Đầu tư thiết bị giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại và thiết thực từng bước.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp thư viện theo hướng thư viện điện tử và tham gia mạng lưới các thư viện trong nước.

Xây dựng khu làm việc và một số phòng thí nghiệm chuyên ngành mũi nhọn đạt chuẩn quốc gia.

Xây dựng các giảng đường lớn với các trang thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại.

Xin đất mở rộng khuôn viên ở Hà Nội thêm 71 ha, Thành phố Hồ chí Minh lên 15 ha để xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm, nhà làm việc, ký túc xá sinh viên, khu giáo dục thể chất.

Xin nhà nước cấp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu, huy động các nguồn kinh phí khác để duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường.