Chiến lược Công nghệ thông tin

Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất và hiện đại hóa công tác quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường Đại học tiên tiến trong khu vực.

>>  Mục tiêu

Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất và hiện đại hóa công tác quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường Đại học tiên tiến trong khu vực.

>> Giải pháp

Có cơ chế phù hợp và tạo điều kiện cho mọi người hưởng ứng tham gia tích cực đẩy nhanh chiến lược nghiên cứu và sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu, sản xuất và quản lý.

Đầu tư cho khoa Công nghệ thông tin những nguồn lực cần thiết, tạo quyền chủ động lập kế hoạch làm việc trực tiếp và triển khai công nghệ thông tin vào các khâu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác của từng đơn vị.

Đầu tư cho khoa Công nghệ thông tin những nguồn lực cần thiết đảm bảo cho công tác nghiên cứu triển khai thuận lợi và hiệu quả.

Xây dựng dự án Công nghệ dạy học trực tuyến và Trường học điện tử.