Khoa Thủy văn và tài nguyên nước

VP:Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.563.0991

Email:Khoatvtnn@tlu.edu.vn

Website: http://tvmt.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước

VP:Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.564.0028

2 Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai

VP:Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6654

3 Bộ môn Mô hình toán và dự báo khí tượng thủy văn

VP:Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.5636.561

Đào tạo ngành: Thủy văn, gồm các chuyên ngành: Quản lý và giảm nhẹ thiên tai; Thủy văn và tài nguyên nước.