Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

VP: P305-307 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.852.8026

Email:khoan@tlu.edu.vn

Website: http://kttnn.tlu.edu.vn

1. Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước

VP: P311 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6468

2. Bộ môn Cấp thoát nước

VP:P313 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6469

3. Bộ môn Kỹ thuật và quản lý tưới

VP:P315 Nhà A1- ĐT: 043.563.6470

4. Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

VP: Tầng 1 Nhà B5 - ĐT: 043.564.3085

5. Bộ môn Thủy lực

VP: P309Nhà A1 - ĐT: 043.563.6560

Đào tạo các ngành:

  1. Kỹ thuật tài nguyênnước
  • Đào tạo theo chương trình trong nước gồm các chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật và Quản lý tưới hiệnđại;
  • Đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình hợp tác với Đại học Bang Colorado, Mỹ;

2. Cấp thoátnước;

3. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

5. Bộ môn Trắc địa

VP:P317 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6656

Đào tạo ngành: Kỹ thuật trắc địa bản đồ.