Trung tâm tin học

Chức năng:Công tác tin học hóa và quản trị điều hành quản lý hành chính; Nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT).

VP:Phòng trực nhà C5 - ĐT:043.5635.915

P204 nhà C5 - ĐT: 043.5638.072

P304 nhà C5 - ĐT: 043.5639.879

P104 nhà A45 - ĐT: 043.5640.706