Trung tâm Nội trú

Chức năng: Công tác quản lý và phục vụ trong khu nội trú của trường gồm: Nhà ở, và các điều kiện sinh hoạt trong khu nội trú; nội quy học tập, sinh hoạt và hoạt động trong khu nội trú; bảo vệ an ninh trật tự, trông giữ xe và tài sản; dịch vụ ăn uống và căng tin theo quy định của trường; thường trực, quản lý, theo dõi công tác bảo vệ cơ quan.

VP:P203 KTX K1 - ĐT: 043.5643058

P205 KTX K1 - ĐT: 043.5643059

P601, P607 KTX K1, Nhà 2, Nhà 3, Nhà 5

Email:banquanly_ktx@tlu.edu.vn