Trạm Y tế

Chức năng:Công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ viên chức và sinh viên; công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn vệ sinh trong toàn trường.

VP: KTX Nhà 4 - ĐT:043.563.2839

Email: Tramyte@tlu.edu.vn