Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng:Công tác kế hoạch và phát triển tài chính; Công tác kế toán và quản lý tài chính; Công tác học bổng và vay vốn của sinh viên.

VP:P215 nhà A1 - ĐT: 043.563.4602

P217 nhà A1 - ĐT: 043.563.1536

P219 nhà A1 - ĐT: 043.563.3713

P221 nhà A1 - ĐT: 043.563.9190

Email:phongtaivu@tlu.edu.vn