Phòng Quản trị - Thiết bị

Bộ phận Quản trị có Chức năng: Công tác quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng của cơ quan như đất đai, nhà cửa, đường giao thông, các công trình công cộng, trang thiết bị,…; Công tác phục vụ, đảm bảo các hoạt động của cơ quan như: điện, nước, xe,  hội trường, trang thiết bị,…

VP:P101 nhà A5 - ĐT: 043.563.5671

P102 nhà A5 - ĐT: 043.852.2819

P103 nhà A5 - ĐT: 043.563.5671

Tổ xe – ĐT: 043.563.8924

Tổ điện nước – ĐT:043.563.5671

Tổ giảng đường nhà A2 – ĐT:043.853.4194

Tổ giảng đường nhà A4 – ĐT:043.563.7814

Tổ giảng đường nhà B1 – ĐT:043.564.2518

KTX Cao học – ĐT:043.852.1446

Khu bể bơi – ĐT:043.563.4795

Email:quantri@tlu.edu.vn

Bộ phận quản lý thiết bị: Công tác quản lý các trang thiết bị, máy móc phục vụ đào tạo, nghiên cứu, phục vụ sản xuất và các hoạt động khác của trường; Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường.

VP:P104 nhà A5 - ĐT: 043.852.4727

P109 nhà A1 - ĐT: 043.852.1440

Email:tbdt@tlu.edu.vn