Phòng Khoa học công nghệ

Chức năng:Công tác quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng và phục vụ sản xuất; Công tác tạp chí khoa học và thông tin khoa học công nghệ.
VP:P504 nhà A1 - ĐT: 043.564.1053
P506 nhà A1 - ĐT: 043.853.4198
P508 nhà A1 - ĐT: 043.563.8158
Email: kncn@tlu.edu.vn
Webiste: http://tlu.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe