Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chức năng: Công tác thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các loại hình và bậc đào tạo của trường; đánh giá chất lượng đào tạo; Các công tác, hoạt động để đảm bảo nâng cao chất lượng toàn diện của trường theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; Công tác kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện về các mặt của trường theo các tiêu chí kiểm định trường đại học của Nhà nước.

VP:P104 nhà A1 - ĐT: 043.564.3417

P115 nhà A1 - ĐT: 043.564.1228

Email:phongktkdcl@tlu.edu.vn