Phòng Hợp tác quốc tế

Chức năng: Công tác quan hệ và hợp tác của Trường với các tổ chức, đơn vị và cá nhân nước ngoài (gọi chung là công tác hợp tác quốc tế).

VP:P103 nhà A1 - ĐT: 043.853.3083

P105 nhà A1 - ĐT: 043.852.1437

Fax:043.563.6221

Email:ico@tlu.edu.vn

Website: http://tlu.edu.vn/hop-tac-quoc-te