Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức năng: Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, phục vụ, tiếp khách của trường; Công tác tổng hợp tình hình thực hiện công tác theo kế hoạch, công tác đột xuất của các đơn vị và cá nhân giúp Ban Giám hiệu điều hành các hoạt động của trường; Công tác cải cách hành chính; Công tác thi đua, khen thưởng.

VP:P.113 nhà A1 - ĐT: 04.35640508

P200 nhà A1 - ĐT: 043.852.2201

P203 nhà A1 - ĐT: 043.852.4482

P204 nhà A1 - ĐT: 043.852.1435

Email:phonghcth@tlu.edu.vn