Phòng Đào tạo

Chức năng: Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo; Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo; Tổ chức đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; Quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo.

VP:P130 nhà A4 - ĐT: 043.852.1441

P132 nhà A4 - ĐT: 043.563.8069

P134 nhà A4 - ĐT: 043.563.1537

Email:daotao@tlu.edu.vn

Website: http://tlu.edu.vn/dao-tao