Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chức năng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ viên chức và sinh viên; Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; khánh tiết; Công tác quản lý sinh viên và công tác tư vấn cho sinh viên.

VP:P110 nhà A1 - ĐT: 043.563.9577

P114 nhà A1 - ĐT: 043.564.0199

P116 nhà A1 - ĐT: 043.563.9117

P118 nhà A1 - ĐT: 043.563.9577

Email:p7@tlu.edu.vn

Website: http://tlu.edu.vn/sinh-vien