Viện Kỹ thuật tài nguyên nước

Chức năng: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc; tham gia đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực tài nguyên nước.

VP:118 Nhà A5, Đại học Thủylợi, ĐT: 043.564.1418

Email:iwedhtl@gmail.com

1 Ban Hành chính tổng hợp

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi, ĐT: 043.564.1418

2 Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi, ĐT: 043.564.1418

3 Trung tâm Quy hoạch và phát triển nông thôn

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi, ĐT: 043.564.1418

4 Trung tâm Máy thủy lực

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi, ĐT: 043.564.1418

5 Trung tâm Kinh tế và quản lý thủy lợi

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi, ĐT: 043.564.1418

6 Trung tâm Nghiên cứu Hóa học ứng dụng

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi, ĐT: 043.564.1418