Trung tâm Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

Chức năng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thủy lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, quản lý và phát triển tài nguyên nước; Thi công, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trên; Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát thiết kế, giám sát chất lượng, thẩm định, phản biện, kiểm tra an toàn các công trình; xây dựng và biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức thuộc các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

VP:Tầng 1 nhà C1, Đại học Thủy lợi - ĐT: 043.852.8023

Email:trungtamcra@tlu.edu.vn