Khoa Lý luận chính trị

VP: P419, tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.853.0690

1 Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

VP: Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.853.0690

2 Bộ môn Tư tưởng HCM và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

VP: Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.853.0690

3 Bộ môn Giáo dục thể chất

VP: Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6453

Giảng dạy các môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin;Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn học Giáo dục thể chất.