Khoa Kinh tế và quản lý

VP:Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 043.852.2028

Email: KhoaK@tlu.edu.vn

Website: http://fem.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Kinh tế

VP:Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 043.852.2028

2 Bộ môn Quản lý Xây dựng

VP:Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 043.852.2028

3 Bộ môn Kế toán

VP:Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 043.564.3106

4 Bộ môn Quản trị Kinh doanh

VP:Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 043.564.2129

5 Bộ môn Phát triển Kỹ năng

VP: Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 043.564.3104

Đào tạo ngành: Kinh tế, gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.