Khoa Hóa và Môi trường

Văn phòng Khoa: P316 Nhà A5 
ĐT: 0243.564.0704
Email: vpkhoamt@tlu.edu.vn
Website: http://env.tlu.edu.vn

1. Bộ môn Quản lý Môi trường
VP: P312 Nhà A5 - ĐT: 0243.5643113

2. Bộ môn Kỹ thuật môi trường
VP: P315 Nhà A5 - ĐT: 0243.5643112

3. Bộ môn Kỹ thuật Hóa học
VP: P313 Nhà A5 - ĐT: 0243.2323416

4. Bộ môn Hóa cơ sở
VP: P314 Nhà A5 - ĐT: 0243.5643114

5. Bộ môn Công nghệ Sinh học
VP: P215 Nhà A5 - ĐT: 090 455 3120

Đào tạo các ngành: Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ Sinh học.