Khoa Điện - Điện tử

VP: Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.852.8025

Email:VPKhoaE@tlu.edu.vn

Website: http://ee.tlu.edu.vn/

1 Bộ môn Thủy điện và Năng lượng tái tạo

VP:Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6454

2 Bộ môn Kỹ thuật điện, điện tử

VP:Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.9113

3 Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

VP:Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.9113

4 Bộ môn Vật lý

VP:Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6471

Đào tạo ngành:

1. Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo.

2. Kỹ thuật điện,điện tử;gồm các chuyên ngành:Hệ thống điện;Tự động hóa.