Khoa Công nghệ thông tin

VP: P206 tầng 2 Nhà C1 - ĐT: 043.563.2211

Email: vpkcntt@tlu.edu.vn

Website:http://cse.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Khoa học Máy tính

VP: P202 tầng 2 Nhà C1 - ĐT: 043.563.7020

2Bộ môn Công nghệ phần mềm

VP: P205 tầng 2 Nhà C1 - ĐT: 043.563.7021

3Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng

VP: P303 tầng 3 Nhà C5 - ĐT: 043.563.7019

4Bộ môn Hệ thống thông tin

VP: P201 tầng 2 Nhà C1

5 Bộ môn Toán học

VP: P203 tầng 2 Nhà C1 - ĐT: 043.563.7022

Đào tạo ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm.