Khoa Cơ khí

VP: P312-314 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.853.3082

Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Máy xây dựng

VP: P318 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6646

2 Bộ môn Công nghệ cơ khí

VP: P316 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6466

3Bộ môn Kỹ thuật ô tô

VP: Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6646

4 Bộ môn Cơ học kỹ thuật

VP: P322 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6472

5 Bộ môn Đồ họa kỹ thuật

VP: P320 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6464

6 Trung tâm Khoa học và công nghệ cơ học – Máy thủy lợi

VP: Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 043.853.0422

Đào tạo ngành: Kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ khí ôtô.