Chia sẻ một số kinh nghiệm về quá trình TĐG các CTĐT

Các khoa/bộ môn phụ trách CTĐT chủ động lập kế hoạch TĐG theo hướng dẫn cụ thể trong công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH. Trình tự triển khai được thể hiện ở sơ đồ sau:

Trong suốt quá trình TĐG, Phòng Khảo thí và KĐCL luôn sẵn sàng đồng hành cùng các Khoa/bộ môn. Sau đây, Phòng cũng xin chia sẻ với các Khoa/bộ môn một số kinh nghiệm thu được từ việc KĐCL 2 chương trình tiên tiến của Nhà trường:

  • -   Công tác truyền thông về ĐBCL có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc ngay từ thời điểm bắt đầu để tất cả các bên liên quan (đội ngũ giảng viên, chuyên viên trong Khoa/bộ môn, sinh viên của CTĐT, các doanh nghiệp, cựu sinh viên...) hiểu được ý nghĩa quan trọng của ĐBCL và sẵn sàng tham gia cùng các CTĐT.
  • -   Trong quá trình tự đánh giá, việc chuẩn bị tốt báo cáo “Tự đánh giá” là công tác có ý nghĩa quan trọng. Để viết được báo cáo TĐG với đầy đủ nội dung và có tính thuyết phục, cần đặc biệt chú trọng vào công tác thu thập minh chứng. Mặt khác, với tất cả các cuộc họp của bộ môn, khoa, nhà trường, cần có biên bản cuộc họp và có kế hoạch lưu trữ tốt vì đây cũng là nguồn minh chứng rất quan trọng.
  • -    Cần chú trọng công tác số hoá minh chứng, vừa tạo điều kiện cho công tác lưu trữ, tái sử dụng cho các đợt KĐCL về sau, vừa dễ dàng cung cấp cho đơn vị đánh giá ngoài khi có yêu cầu.
  • -    Các Khoa có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ/giảng viên có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm giảng dạy phong phú để trở thành kiểm định viên về chất lượng giáo dục, không chỉ phục vụ cho KĐGD mà còn liên tục rà soát, cải tiến chất lượng của nhà trường.
  • -    Các Khoa chú trọng xây dựng và hoàn thiện Website của mình. Một số mục nên lưu ý cần có đầy đủ thông tin như: Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ chức...
  • -    Trong trường hợp một Khoa có nhiều CTĐT cùng tiến hành TĐG, nên có sự trao đổi thường xuyên giữa các cá nhân/nhóm các nhân phụ trách cùng một tiêu chuẩn.
  • -    Trong quá trình viết báo cáo TĐG, cần kiểm tra và giữ đúng tên từng tiêu chí như trong Thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT.